گالری تصویر

بازدید معاون اول رئیس جمهور از خط تولید خودرو

بازدید معاون اول رئیس جمهور از خط تولید کرمان موتور (1397/01/19)

GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages